تاریخچه

diego_fusaro05

 

دیگو فوزارو

 تاریخچه مختصری از زندگی

                   

(تورین، 1983) تاریخ فلسفه در ) IASSP میلان (موسسه مطالعات پیشرفته استراتژیک و سیاسی)، که آن هم مدیر علمی می آموزد. او در تورین در تاریخ فلسفه فارغ التحصیل شد، در سال 2011 دکترای خود را در فلسفه تاریخ در دانشگاه ویتا سلام سان Raffaele در میلان به دست آمده، با پایان نامه در راینهارت کوزلک. او تحقیقات در دانشگاه بیلفلد در آلمان انجام داده است. در سال 2017 او صلاحیت علمی ملی در تاریخ فلسفه به عنوان استادیار دریافت کرده است.

  شاگرد کوستانزو پرو  و جیانی واتیمو در تورین،  بر سی  روی فلسفه تاریخ و سازه زمانمندی تاریخی، با تاکید خاص بر فکر فیخته، هگل، مارکس و «تاریخ آلمان” مفاهیم.

علایقه او به پژوهشی  نیز حول تدوین و پیگیری یک “تاریخ انتقادی از ایدها”، به عنوان رشته ای است که توجه خود را به ناپیوستگی هایی که در انتقال از اشکال فرهنگی و نمادی از یک فرهنگ خاص تولید هدایت است؛

و همزمان، در مورد رابطهای که  به طور طبیعی در هر لحظه تاریخی بین فکر و معیارهای فرهنگی رخ می دهد، از یک سو، و شرایط مادی تولید و قدرت، از سوی دیگر، نشان دادن شبکه گسترده خود را از همکاری مفهوم و با فرض به عنوان ممتاز خود را هدف از تجزیه و تحلیل “منطقه مبادله” میان افکار و واقعیت ها، دنیای مفهومی و دنبای اجتماعی-سیاسی.

در این دیدگاه، تحقیقات او بر، متمرکز می‌شود روی د نیائی از نویسندگان که سعی کرده اند به توسعه یک روش برای تاریخ  فوکو، بلومنبرگ Koselleck) عقاید، استعاره و مفاهیم و، از سوی دیگر، ریشه های آموزش و در شیفت های معنایی از مفهوم “تاریخ” از دوران باستان تا امروز.

 توجه خود را به ایدهآلیست آلمانی، آماده پیشروان آن (اسپینوزا) و جانشینش (مارکس)، با تاکید بر اندیشه ایتالیایی (گرامشی، جنتیله) تبدیل شده است. در جولای 2013، روزنامه “لا رپوبلیکا” به عنوان یکی از سه فیلسوف  جوان امیدوار کننده ترین

در دنیا نام اورده.

مدیریت بخش فلسفی “مزکزتالیری ” از انتشارات  پراتو و حمچنین مدیریت ا نترنتی” فلسفه و قهرمانانش     (www.filosofico.net).

با همکاری مدیریت بخش فلسفی کتابخانه فلسفه و تاریخ از انتشارات میمزیس و مجله فلسفی کوینه را اداره میکنند.

از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۲ مشاور مجله ی بون پیانی با همکاری جوانی راله افکار غرب ائدها در مقایسه .

 Stampa و Fatto Quotidiano حمکاری با روز نامه    

 جانب فکری خودش را شاگرد هگل و مارکس میشناسد

در سال ۲۰۱۴ در دانشگاه شهر سنگاپور در سمینار بین المللی شرکت میکند با یک مقاله روی سیمل

در سال ۲۰۱۴ در دانشگاه شهر هاروارد در سمینار در مورد گرامشی شرکت می کند.

بسیاری از کتابهایش به زبان های خارجی ترجمه و انتشار یافته در بسیاری از کشورهای دنیا

 (www.interessenazionale.net)   در سال  ۲۰۱۷ انجمن “منافع مالی“ بنیانگذاری می کنند

از کتابهای معروفش بازگشت مرا کس  بودن بی انتها شتاب از تاریخ و زندگی

,محدود و نامحدود. فلسفه و سرمایه  آینده از آن ماست. فلسفه عمل

ایده آلیسم و شیوه های. فیشته، مارکس وجنتیله

آنتونیو گرامشی. شور و شوق از بودن در دنیا

فکر می کنم به صورتی دیگر . فلسفه مخالفت 

 

 
(Visualizzazioni 267 > oggi 1)

Diego Fusaro