Bilderberg grupa, evo ko vlada svetom

Sa izrazom koji balansira između iskrenog priznanja realnog odnosa snaga i uobičajene arogancije svojstvene vlasti, jedan od najmoćnijih milijardera na planeti, pre ne tako mnogo godina morao je da prizna: “Klasna borba postoji i moja klasa u njoj pobeđuje”. Bio je u pravu kada je potvrdio ovu teorizaciju nove i do sada ne postojeće forme klasne borbe, jer zaista posle 1989. klasna borba nije prestala, samo se jednostavno preuredila u neviđenu formu jednog masakra klase kojim strana Gospodara bukvalno uništava stranu Sluge. Ovde upotrebljavam dijalektiku sluga-gospodar koju sam pozajmio od Hegela, jer zaista danas Gospodar vodi klasnu borbu, u obliku koji je još devedesetih godina Kristofer Laš označio izrazom “pobuna elita”.
Gospodar koji se 1989. oslobodio sovjetskog kolosa sada se faktički bori da preuzme sve ono što je Sluga uspeo da zadobije svojom borbom: socijalna prava, sindikalnu zaštitu, radna prava, pomoć, socijanu zaštitu i sve drugo. Evo to je način kako bi se bolje razumela ta “pobuna  elita”, taj oblik ofanzive protiv Sluge koju vodi nova neooligarhijska elita u ambijentu današnje refeudalzacije društvenih odnosa u svetu post-1989. Od ovog nema boljeg načina za posmatranje te naročite grupe, takozvane “Bilderberg grupe”koja predstavlja i otelotvoruje suštinu nove neooligarhijske elite, čuveni 1% svetske populacije u odnosu na 99% koji, nasuprot, otpada na Slugu, na post buržosaku, post-proletersku i ultra-fleksibilnu masu nezaštićenih, to jest onu u koju se mogu uvrstiti stare proleterske mase a s njima i stara klasa srednje buržoazije koja se, zahvaljujući neizvesnosti, takođe sunovratila u novi post-moderni i novofeudalni plebs.
Šta je u stvari Bilderberg grupa? Ne bi trebalo da popustimo pred olakim teorijama zavere, jer Bilderberg grupa nije jedna sekta, nije jedna zatvorena grupa, ona bi pre, kao što je Estulin pokazao u jednoj svojoj važnoj knjizi posvećenoj Bilderberg grupi, odgovarala jednoj mreži međunarodnih ekonomskih i finansijskih interesa. Sama Bilderberg grupa je isto što i godišnji susret koji moćnici nove elite – onaj 1% o kom sam napred govorio – održavaju jednom godišnje, susret koji se održava na mestu kome nemaju pristup ni nezaštićene mase, čak ni novinari, štampa niti intelektualci, osim naravno onih koji su  direktno na platnom spisku same Bilderberg grupe. Bilderberg grupa se zove po hotelu u kom se prvi put sastala u Holandiji 1954. i upravo predstavlja finansijske interese svetske elite koja posle 1989. stvarno vlada svetom, uspostavljajući ono što se obično naziva Novi svetski poredak, što nije ništa drugo do globalizvovani klasni odnos u svetu post 1989. gde, u otsustvu istorijskog komunizma, kapitalistička klasa bukvalno osvaja svet u obliku Novog svetskog poretka kojim upravljaju ove elite koje nisu ništa drugo do, rekao bi Marks, maske karaktera transnacionalnog i finansijskog kapitala. Ta nova elita koju možemo nazvati liberal-finansijskom internacionalom, jedinom danas postojećom internacionalom, kao svoju osnovnu ideološku vrednost ima jedan dvostruki teoretski sklop koji čini, s jedne strane internacionalizam, a s druge strane sveopšta liberalizacija u ime jevanđelja konkurentnosti.
Internacionalizacija znači sveopšte  i bezrezervno uništavanje svih preostalih suverenih nacionalnih država. Suverena nacionalna država koja je bila tipična za doba modernizma i ius publicum europeum je mesto u kom se, iako u formama koje nisu lišene protivurečnosti, koncentriše primat politike nad ekonomijom. I evo zašto ova finansijska elita ima za cilj da uništi, zajedno sa suverenom nacionalnom demokratskom državom, primat politike nad ekonomijom, da bi se depolitizovana ekonomija mogla kretati, kao finansijski tokovi i naglo premeštanje kapitala, bez granica, bez prepreka, bez suverenih nacionalnih država koje uspostavljaju primat politike, dakle i zaštite prava demokratske nacionalne zajednice. To je onda ta liberal-finansijska internacionala Bilderberg grupe – ponavljam, jedina danas postojeća internacionala – koja svojim delovanjem savršeno izvrće završni deo slavnog Manifesta komunističke partije Marksa i Engelsa. “Moćnici svih zemalja, ujedinite se” izgleda da je preuzeto kao moto finansijske elite koja upravo ima za cilj da razgradi suverene nacionalne države kao ograničenja ekonomije, kao rezultate politizovane ekonomije, stavljene pod prevlast demokratske političke kontrole  koja je, štaviše, poverena ličnostima i vladama koje su, bar na paparu, rezultat demokratskih izbora, dok se nasuprot, po Bilderberg grupi uspostavlja depolitizovana transnacionalna ekonomija koja nema odgovornost prema suverenim nacionalnim demokratskim državama, već odgovara jedino ekonomskom interesu kapitala, zakonu transnacionalnog kaptala. Eto zašto Bilderberg grupa voli arcani imperi, tajnovitost, u tajnim i privatnim susretima kojima nema pristupa, ali njihov saržaj  nije teško u suštiskim linijama prikupiti jer on, ponavljam, odgovara interesima transnacionalnog finansijskog kapitala koji ima za cilj, kao što rekoh, da prevaziđe vezu sa preostalim suverenim nacionalnim državama i da ujedno, na usresređen način, izvrši veliku ofanzivu na štetu Sluge, ofanzivu na štetu sveta rada, socijalnih prava, dostignuća koja je Sluga ostvario zahvaljujući borbi na terenu.
Tu je sad i drugi odlučujući teoretski sklop nove elite Bilderberg grupe, nove neo-oligarhijske i neo-feudelne elite, a to je jevanđelje liberalzacije u ime konkurentnosti. Konkuretnost postaje neprikosnovena dogma u ime koje valja stalno smanjivati plate, odlagati penzije, svoditi ih na najniži nivo, koji se kasnije može i dalje smanjivati, smanjivati naknade radnicima, uklanjati sindikate, pravo na štrajk (od skora u Italji član 18), to jest upravo izvršiti totalnu bezobzirnu ofanzivu na svet rada. Upravo se na taj način može uspostaviti jedna depolitizovana ekonomija koja više nije  ograničena zamkama i zamčicama suverenih nacionalnih država, kao što voli da kaže neoliberalna retorika koja je danas postala jedini razum sveta; na taj način se mogu prevazići sva dostignuća, prava, ograničenja koja je Sluga uspeo da uspostavi zahvaljuujući svojim borbama. Eto zašto danas, pored te neo-oligarhijske elite Bilderberg grupe, imamo ogromnu globalnu, nezaštićenu pauper class, novog Slugu, koju sačinjava spoj između starog proletarijata i stare buržoazije koji danas odgovaraju jednoj plebeizovanoj masi bez svesti, svedenoj na fleksibilni i nesigurni višak rada. Bilderberg grupa sprovodi u svakom slučaju primat ekonomskog i bankarskog, apsolutni primat finansija nad politikom, čineći da sama politika bude produžetak ekonomskih interesa elita, nastavljajući zacrtanim linijama. Po izmenjenoj Klauzevicovoj formuli, politika postaje produžetak ekonomije drugim sredstvima. Zbog toga je ustupanje suvereniteta jedna od čarobnih reči nove neo-oligarhijske elite, jer ustupati suverenitet znači razgraditi na sve radikalniji način moć suverenih nacionalnih država, i onda kada je to u otvorenoj suprotnosti sa njenim ustavom: to je slučaj i Italije čiji ustav, usput budi rečeno, otvoreno zabranjuje ustupanje suvereniteta. Upravo se na taj način stalno donose međunarodni ugovori koji prevazilaze suverene nacionalne demokratske države pa se na taj način može delovati kao u nekoj vrsti svetskog akcionarskog društva aristokratije koja ima planetarne namere.To tačno odgovara novoj eliti Bilderberg grupe i novom svetskom poretku koji ona uspostavlja.
Znamo još i to da je jedan od osnovnih ciljeva tog procesa da ukine nacionalne demokratije i s njima radničku klasu, budući da ona ima svest i sposobnost postavljanja zahteva. Cilj je taj da se stvori neograničena masa eksploatisanih, koji mogu da budu stalno ucenjivani, nesposobnih da nametnu klasnu svest, marksistčki rečeno, nesposobnih da nametnu jednu drugačiju viziju sveta. Evo zašto je novi svetski poredak Bilderberg elite u potpunosti  podržan od strane novog svetskog simboličkog poretka, onog koji se zove jedino moguće mišljenje, post-1989,  koje znači prihvatanje smboličke nadgradnje stvarnih klasnih odnosa snaga, uspostavljenih ekonomskom vezom koja pobeđuje, svojstvenom ekonomskom fanatizmu oličenom u Bilderberg grupi, a čiji je istovremeni cilj uništenje kulturnog identiteta, uništenje kritičke kulture i svesti koja se suprotstavlja. Ideal Bilderberg grupe je jedna vrsta antropološke mutacije usmerene na pretvaranje čitavog čovečanstva u beskonačno mnoštvo potrošačkih atoma, bez korena, bez etike, bez identiteta, bez sposobnosti za kritiku, bez kulture, potpuno i neograničeno podložih manipulaciji, zagledanih u potrošnju i finansijske  tokove.

Preveo sa italijanskog jezika: Milorad Ivanović

(Visualizzazioni 575 > oggi 1)

Diego Fusaro